Stakeholders info

Speaker’s name: xxxxxxxxxxxxxx

Agency spokesperson name:xxxxxxxxxxxxxx

TEL: 04-2567-3281

E-Mail: service-investor@tcotek.com

Customer area

Contact window: xxxxxxxxxxxxxx

TEL: 04-2567-3281

E-Mail: service-investor@tcotek.com

Shareholder area

Contact window: xxxxxxxxxxxxxx

TEL: 04-2567-3281

E-Mail: service-investor@tcotek.com

Staff area

Contact window: xxxxxxxxxxxxxx

TEL: 04-2567-3281

E-Mail: service-investor@tcotek.com

Staff area

Contact window: xxxxxxxxxxxxxx

TEL: 04-2567-3281

E-Mail: service-investor@tcotek.com

Unlawful and unethical behavior reporting area

Contact window: xxxxxxxxxxxxxx

TEL: 04-2567-3281

E-Mail: service-investor@tcotek.com